دوست عزیزمان عادل و علی طوافی آزاد

شنیدیم که  دایی   شده اید. خیلی خوشحال و مسرور شدیم و امید این داریم که نی نی کوچولو در زیر سایه پدر و مادر و ایزد منان زندگی خوب و خوش داشته باشند. و شما نیز دایی های خوبی برای نی نی باشید.

ا                      این عکس هم تقدیم به شما از طرف دوستان