عکسهای زیر  ِ مربوط است به روز میلاد پیامبر اسلام در مورخ ۲۵/۱/۸۵ واقع

در میدان امام خمینی (ره) بوشهر.

عکس ۱       عکس ۲     عکس ۳     عکس ۴ 

  عکس ۵      عکس ۶      عکس ۷     عکس ۸