تقدیم به آقای ابوالفضل بیخوف

قهرمان اولین دوره مسابقه تنیس روی میز مسجدمان