این هم شعری تبلیغاتی از یک شرکت حمل و نقل - تقدیم به شما

اول گفتم چه زحمتی دارد پـل!!

بعدا دیدم چه همتی دارد پـل!!

زان لحظه که پـل!! شدم میان دو عبور

با خود گفتم چه لذتی دارد پـل!!