یا ما اسمه دواء   و ذکره شفاء

دیشب مطلع شدیم که دوست عزیزمان محمد خلیلی، بدن خود را به تیغ جراحی سپرده . لذا با عده ای از دوستان به ملاقات ایشان رفتیم که شکر خدا رو به بهبود بودند.

از خداوند منان برای این دوست عزیز شفای عاجل خواستاریم.