صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را

خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی