بازی به مرغابی می گوید: ای مرغابی، از آب بیرون بیا تا دشت ها را ببینی که پر از غذای شیرین است.

 

مرغابی عاقل پاسخ می دهد: ای باز، از من دور شو که آب برای ما دژی

 

 مستحکم و مایه شادمانی است.

 

نتیجه:

 

باز:                  کنایه از وسوسه های شیطانی

 

مرغابی:          کنایه از سالک طریق الی الله

 

آب:                  کنایه از حالات روحانی و معنوی سالک

 

سالکان واقعی کسانی هستند که وقتی شیطان آنان را مورد هدف تیرهای وسوسه قرار می دهد، آنان پشت سپر< نه >، به دعوت شیطان پاسخ منفی می دهند و به او می گویند: ای ابلیس دست از سر ما بردار و به جایگاهت بازگرد.

 

 

   از تنگنای محبس تاریکی

 

                   از منجلاب تیره این دنیا

 

                                  بانگ پر از نیاز مرا بشنو

 

                                                    آه ای خدای قادر بی همتا