تعدادی از اعضای ما رو مشاهده می فرمایید.

 بعد از زیارت عاشورا ، در منزل آقا افشین سال 86