نقش قرآن چون در اين عالم نشست

 

نقشهای پاپ و کاهن را شکست

 

فاش گويم آن‏چه در دل مضمر است

 

اين كتابى نيست چيز ديگر است

 

چون به جان در رفت جان ديگر شود

 

جان كه ديگر شد جهان ديگر شود

 

همچو حق پنهان و هم پيداست اين

 

زنده و پاينده و گوياست اين

 

اندر او تدبيرهاى غرب و شرق

 

قدرت انديشه پيدا كن چو برق‏