یک دوست خوب کسی است که ......

1-      حرفهایی که به صورت محرمانه به وی زده می شود، نزد خود نگه داشته و رازدار شما می باشد.

2-      وقت شناس بوده و در قرار ملاقات به موقع حاضر می شود.

3-      به موفقیت شما و دوستانتان حسادت نمی کند.

4-      هنگامی که دچار بیماری می شوید با شما تماس گرفته یا به عیادت شما می آید.

5-      همه چیزهای بدتان را تحمل می کند.

6-      او با شما می خندد و گریه می کند.

7-      اجازه نمی دهد کسی پشت سر شما غیبت کند و بدتان را بگوید و به دفاع از شما خواهند پرداخت.

8-      هیچ گاه شما را نزد دیگران تحقیر نمی کند و همواره به شما احترام می گذارد. 

 

در نهایت: اگر دوستی را سراغ ندارید که با شما اینگونه رفتار کند شاید یک دلیل آن این باشد که شما نیز با آنان چنین رفتاری تابحال نداشته اید.