با دیگران آنگونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند .

باید اصلاح شود به :

(( با دیگران آنگونه رفتار کن که دیگران میل دارند با آنان رفتار شود. )) ؟؟

چرا؟ زیرا ممکن است رفتار مورد درخواست دیگران ، کاملا متفاوت با رفتارهایی باشد که شما از دیگران انتظار دارید.