زنو فیلسوف یونانی خطاب به دختر نوجوانش:

مراقب معاشرت با افراد معلوم الحال باش ، چون تهمت مانند زغال است ، اگر تو

را نسوزاند ، دست کم روسیاهت می کند.