خدا فرمان داد و خواندن آموختی تا « پیام بر » باشی.

او ، تو را به « پیام بری » برگزید و آن روز « مبعث  » نام گرفت.

عاشقان ، عیدتان مبارکباد.

محفل انسی با قرآن

امشب ( سه شنبه هشتم مردادماه ) بعد از نماز مغرب و عشاء همراه با جشن مبعث