تمام  عمر با خود بودی و نشناختی خود را

 

 

دمی با حق نبودی می زنی لاف شناسایی