جشن امسال هم به خوبی و خوشی نمام شد.

در مورد جشن در روزهای آتی بیشتر خواهم گفت.

۴٧۶   زهرا حیدری

١۴۴٠  ناهید شعبانی

٣٠٧   غریب جوکار

٢٨   زبیده حیدری

١٩٣   علی پولادی

٢١۵   سید حسن هاشمی

١٨٩   رخساره رفعت

٨٠٧   فرهاد شهرآزادفرد

١۴٩   گیتی صفرزاده قمی

٩٠۵   اسدالله انصاری

٩۴   طیبه جمالی

١٠٧١   کبری زارع

۵٧   محبوبه ماهینی

٢۶٨   بهزاد صالحی

٢۶١   فاطمه صمیمی

٨٣٨   محمد دشتی

٣٣٠   محد زارع

١٩۴   عذرا یوسفی

٧۶٨   محمد جواد گداعلی

٣١   حسین دهقان

١۴٣١   مهری امیری

۴٢   زهرا یوسفی

٨٨۵   خدیجه حاجیدانی

٧۵۶   نرجس زارع

١۵٧   مرتضی خجسته

١۶٩٠   مهرزاد آسایش

١٠٧٩   غلامعلی غلامی

٨١   سعیده هنرپیشه

۵۶۴   مریم چهله زاده

٢٩   علی یوسفی

تبریک میگیم به تمامی این عزیزان.

قرعن کشی وبلاگهای شرکت کننده نیز متعاقبا اعلام خواهیم کرد.