از این صحنه ها در شبهایی که پیش رو داریم ، در تمامی دنیا زیاد خواهیم دید.

التماس دعا