جمله ای منصوب به امام علی (ع) :

مهم نیست که می گوید ، ببین چه می گوید

برداشت از جمله فوق با شما