کاش مثل باران ، سخاوتمند باشیم ؛

 که در بارش بی دریغ خود ، کویر و دریا و جنگل و بیابان را

بی هیچ تبعیضی سیراب می کند.