روز بزرگداشت حافظ

دل می رود زدستم صاحبدلان خد ا را 

                                 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باده شرطه برخیز 

                              باشد که باز بینیم دیدار آشنا را