خبری که چند روزه همه دارن در موردش صحبت می کنن:

آقای علیرضا افتخاری، خواننده خوش صدای کشورمان، مهریه دختر بزرگش را حفظ 450 غزل از حافظ شیرازی و مهریه دختر کوچکش را حفظ 16 جزء از قران کریم قرار داده است که تا کنون داماد بزرگش 350 غزل حفظ کرده و داماد کوچکش 8 جزء از قرآن کریم را حفظ کرده است.( منبع اینترنت) همین. نوشتم که بگم همه چیز شدنیه. فقط توکل می خواد.

آرزوی خوشبختی داریم برای خانواده افتخاری.