اگه قطاری با سرعت بسیار بسیار زیاد در حال حرکت باشه ، یک نفر توی قطار بپره تو هوا و یک نفر هم از روی سقف قطار همین کار رو انجام بده ، بنظر شما هر دو نفر یه جا فرود میان ؟ چرا ؟