یخ

هرگاه خانه ای از یخ ساختی ،

 برای آب شدنش گریه نکن.