اين هم عکسی مربوط به سال ۱۳۷۵ بعد از مسابقات قرآنیآلبوم اول

آلبوم دوم