تقديم به شما

 

نشسته ام  روبروی  درخت  توی  حیا ط مان

 

تا،

 

 غروب آفتاب

 

و

 

 ترانه ای  که از گلدسته مسجد به گوش می رسد،

 

 خاطره های  مرا  تذهیب  کنند.