قرآن شنیدنیهای قرآن سوره آیه

 

 

 

 

عناوین فرشته وحی در قرآن کریم ؟ جبرئیل - روح القدس - روح الامین - روح - رسول کریم و شدیدالقوی

آیه ای از قرآن که جرئیل را به عنوان عامل وحی نشان می دهد ؟ قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله - ( بقره ٩٧) - بگو که هر کس دشمن جبرئیل است( بداند) که او به اذن الهی قرآن را بر قلب تو نازل کرده است.

وحی در اصل لغت به چه معناست ؟ هرگونه اشاره پنهانی و سریع

تقسیمات وحی از نظر دانشمندان ؟ وحی تکوینی و تشریعی

وحی تکوینی به آسمان و زمین به چه تعبیری معروف است ؟ تسخیر

مراد از فترت وحی ؟ قطع نزول قرآن بر رسول خدا

آیه ای در قرآن که بیانگر اقسام وحی بر پیامبران است ؟ آیه ۵١ سوره شوری

پیامبری که بیشتر از طریق رویای صالحه به او وحی شده است ؟ حضرت ابراهیم ع

چهار اصطلاح قرآنی مترادف با وحی ؟ تکلیم - القاء - انزال - تنزیل

تکلیم : سخن گفتن خدا با پیامبر خود

القاء: پیام افکندن به قلب پیامبر از طرف خداوند

انزال : نزول دفعی کتاب آسمانی بر پیامبر

تنزیل: نزول تدریجی کتاب آسمانی بر پیامبر

کلمه آیه یعنی چه ؟ آیه در قرآن به معانی متعددی استعمال شده. از جمله : معجزه - علامت - عبرت - امر عجیب و برهان

سید آیات قرآن در روایت پیامبر ص کدام آیه است ؟ آیة الکرسی

۵ مکتبی که در زمینه شمارش آیات ، صاحب نظر بوده اند کدامند ؟ مکتب کوفی - مکی - مدنی - بصری و شامی

کوچکترین آیه قرآن با در نظر گرفتن حروف مقطعه ؟ آیه حم سوره های حوامیم یا آیه طه

کوجکترین آیه قرآن غیر از حروف مقطعه ؟ آیه مدهامتان در سوره الرحمن

بزرگترین آیه قرآن از نظر عبارات ؟ آیه ٢٨٢ سوره بقره معروف به آیه دین

در کدام آیات قرآن تمام حروف الفبا بکار رفته ؟ آیه ١۵۴ سوره آل عمران و آیه ٢٩ سوره فتح