آیات مشهور (3)

آیه نجوی ؟ یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا ... ( مجادله ١٢ )

آیه معروف به ان یکاد ؟ و ان یکادالذین کفروا لیزلقونک بابصارهم ... ( سوره قلم ۵١ و ۵٢ )

آیه  نبأ ؟ یا ابهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق ... ( حجرات ۶ )

درسها و پیامهای قرآنی ( بخش اول )

قرآن و هدایت گری : ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ( بقره ٢ )

این کتاب(که) شک در آن وجود ندارد مایه حیات پرهیزکاران است.

امت شاهد و نمونه : و کذلک جعلنکم امة وسطا لتکونوا ... ( بقره ١۴٣ )

و بدینسان شما را امتی معتدل و میانه رو قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم گواه بر شما باشد.

استعانت با نماز و صبر : یا ایهاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة ... ( بقره ١۵٣ )

ای اهل ایمان از صبر و نماز(در برابر حوادث زندگی) کمک بگیرید زیرا خداوند با صابران است.

جاودانگی شهید : و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله ... ( بقره ١۵۴ )

و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید بلکه آنان زندگانند ولی شما نمی فهمید.

استفاده از نعمت ها و شکر الهی : یا ایاالذین آمنو کلوا من طیبات ما  ... (بقره ١٧٢ )

ای اهل ایمان از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی دادیم بخورید و شکر خدا را بجای آورید اگر او را پرستش می کنید.

قصاص مایه زندگی : و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب ... ( بقره ١٧٩ )

و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد ، باشید که پرهیزکار شوید.

فلسفه روزه : یا ایاالذین آمنوا کتب علیم الصیام کما کتب ... ( بقره 183 )

ای اهل ایمان روزه بر شما نوشته شد (واجب گردید) همانگونه که بر امتهای قبل از شما نوشته شد. باشد که پرهیزکار شوید.