به آنچه خریده ام

 

 

دزدی جا مه ای سرقت کرده و به بازا برد تابفروشد. دزد دیگری از او زد و برد و آن

 

 بیچاره دست خالی بازگشت.

 

 گفتندش به چند فروختی؟

 

 گفت به آنچه که خریده بودم.