سوره انعام به معنای احشام و چهارپایان است که در این سوره مسائل مربوط به آنها بطور مشروح بیان گردیده و به این جهت انعام نامگذاری شده که افکار و نظر انسان را به اهمیت و جهان شگفت انگیز حیوانات و چهارپایان که برکات سرشاری را برای بشریت دارند جلب می کند.

سوره انعام دارای ١۶۵ آیه و ٣٠۵٩ کلمه و ١٢٧٢٧ حرف است که در مکه نازل شده و از گروه سوره های حامدات است.

محورهای مورد بحث در این سوره : ١- توحید و خداشناسی ٢ - ذکر مسائلی از معاد ٣- احکام و مسائلی مربوط به چهارپایان و حیوانات ۴ - مساله وحی ، رسالت و مخصوصا نبوت حضرت رسول ص ۵- داستان حضرت ابراهیم ۶- یادآوری و شمارش نعمتهای نامحدود و فراوانی که خداوند برای بشریت ارزانی داشته است.

********************************************

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیست

سوگند می خورم به مرام پرندگان

در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست

با برگ گل نوشته به دیوار باغ ما

وقتی بیا که حوصله غنچه تنگ نیست

در کارگاه رنگرزان دیار ما

رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست

از بردگی مقام بلالی گرفته اند

در مکتبی که عزت انسان به رنگ نیست

دارد بهار میگذرد با شتاب عمر

فکری کنید، فرصت پلکی درنگ نیست

وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را

                        فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیست         ( محمد سلمانی )

بهار