عکسهای شب تاسوعا منزل آقای شمسی

عاشورا  محرم

عکس1     عکس2     عکس3  

   عکس4     عکس5  

   عکس6     عکس7     عکس8     عکس8     

 عکس9       عکس10            

************************************* 

********************

عکسهای شب عاشورا منزل آقای تارات

عاشورا  محرم

عکس1      عکس2   

  عکس3     عکس4      عکس5     عکس6

 ********************************************

***************

عکسهای شب شام غریبان منزل آقای محمد انصاری

عاشورا  محرم

عکس1  

   عکس2     عکس3  

   عکس4     عکس5     عکس6    

تمام شد. شبهای تاسوعا و عاشورا که انتظارش رو می کشیدیم هم اومد و رفت. خدا خواست که یکسال دیگه هم ما زنده باشیم و در عزاداری امام حسین (ع) و یارانش شرکت کنیم.

معلوم نیست سال دیگه ما کجا باشیم. خدا کنه که تو این شبها حاجتمون رو گرفته باشیم. نه اینکه شبی دو ساعت و نیم وقت تلف کرده باشیم.

 

امان ای دل ای دل ای دل ، کرببلا