سوره های عزائم ؟ ۴ سوره قرآن که در آن سجده واجب وجود دارد : سجده - فصلت - نجم - علق ( عزائم به معنای فرائض و واجبات است )

سوره های قل ؟ ۵ سوره ای که با قل شروع می شود : کافرون - اخلاص - فلق - ناس و جن.

سوره های طواسین ؟ سوره هایی که با طسم یا طس شروع می شود: شعراء - نمل و قصص

سوره های زهروان ؟ بقره و آل عمران. ( زهراء به معنای درخشان چون این دو سوره از نظر محتوا بر اسما و احکام الهی درخشان است به نام میخوانند.)

سوره های قرینتین ؟ سوره های انفال و توبه.( بین این دو سوره بسم الله وجود ندارد و محتوای آیات دو سوره بهم نزدیک است به این نام مشهورند.)

سوره های معوذتین ؟ دو سوره ناس و فلق

مراد از دبابیج قرآن ؟ سوره آل عمران و سوره های حوامیم. ( دبابیج جمع دیباج معرب دیبا و به معنای حریر.)

بساتین قرآن ؟ سوره هایی که با الر آغاز میشود.

سوره های عتاق ؟ سوره های اسراء - کهف - مریم - طه و انبیاء ( عتاق جمع عتیق و یکی از معانی آن قدیم است. از این جهت که این سوره ها در آغاز امر ،نزول یافته به عتاق معروفند).

قوارع قرآن ؟ آیات و سوره هایی که بوسیله آنها انسان در پناه خدا قرار میگیرد. مانند آیه الکرسی و سوره های فلق و ناس

***************************************************

 افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی.

و سخنی از مولوی :

ناامیدی را خدا گردن زده است.