کعبه

خواهی اگر به کوی حقیقت سفر کنی

باید زشاهد راه طریقت گذر کنی

گر بی رفیق پای نهی در طریق عشق

خود را یقین دچار هزاران خطر کنی

هرگز به طواف کعبه جانان نمیرسی

تا آنکه در منای وفا ترک سر کنی

روی امید نیست به آن آستان ترا

تا آستین زدامنه ای اشک تر کنی

گر بگذری ز ظلمت حس و خیال و وهم

چون آفتاب از افق عقل سر کنی

وندر فضای عشق اگر بال و پر زنی

از آشیان قدس توان سر به در کنی

آن دم تو را ز سرٌ حقیقت خبر کنند

کز بی خودی زخود نتوانی خبر کنی 

***************************************

دیروز اول صبح ، رادیو رو روشن کردم. خانمی زنگ زد و با گریه میگفت که : بچه پنج ساله ام دیروز از طبقه چهارم ساختمان افتاده پایین و هنوز هو تو کماست. التماس میکرد. خواهش میکرد که برای اون طفل معصوم دعا کنید. خیلی ناراحت شدم. منم دعا کردم. برای همه مریضها و این بچه. شما هم با دل صافتون دعا کنید. تا دوباره این کودک به آغوش مادر برگرده.

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء