بلال ، اول موذن پیغمبر اسلام(ص) بود. وی به علت لکنتی که داشت (( حی )) را در (( حی علی الصلاة )) و (( حی علی الفلاح )) و (( حی علی خیرالعمل )) با حرف ((هی )) ادا میکرد. گروهی خدمت رسول الله آمدند و گفتند : آغاز کار اسلام است ، این عیب است که اسلام موذنی داشته باشد که لحن خواندن اذان را به درستی نمیداند. بهتر است که به جای بلال ، موذن افصح را انتخاب کنید ؛

خشم پیغمبر بجوشید و بگفت

یک دو رمزی از عنایات نهفت

کای خسان نزد خدا (( هی )) بلال

بهتر از صد حی و خی و قیل و قال

وا مشورانید تا من رازتان

وا نگویم آخر و آغازتان