پدرم وقتی از اداره می آید بی هوش است !!

با کلمه بی هوش جمله بسازید. کلاس دوم دبستان بودم و معلممون هم خانم خاکیان. هر چه فکر کردم هیچ چیز  یادم نمیومد.

یادم به بابام افتاد که هر موقع از اداره میومد خونه، میرفت استراحت می کرد و یه چرتی هم میزد. من هم فکر میکردم که بابا بی هوشه !! تا چندین وقت خانم خاکیان هر وقت منو میدید میخندید.

حتما شما هم اینجور خاطرات فراموش نشدنی دارید.

روز بازگشایی مدارس و شور و نشاط در شهر، دیدنی بود.