دیشب شفای مریضی رو از خداوند می خواستم. برای مشکل خودم هم از خدای متعال کمک خواستم.

همون موقع رفتم تو فکر. با خودم گفتم حالا همزمان با من چند نفر دارن دعا می کنن؟ چند میلیون آدم روی زمین تقاضای شفای مریض یا حل گرفتاری خودشون رو دارن؟

و اینکه خداوند چقدر با صبر و کریمانه جواب این همه انسان رو داره میده. کسی هم بی جواب نمیمونه.

و ما بندگان خدا ، بعضی موقع حتی حوصله نداریم جواب پدر و مادر خودمون رو هم بدیم. یا توی محل کار دو تا مراجعه کننده که راه انداختیم ، سومی رو دیگه کم میاریم.

چقدر پرتوقعیم؟