بر کنار مرو، در گوشه ای به نظاره نایست، تماشاچی مباش، حاشیه را مگیر.

خود را درمتن این مردم جاری افکن

و از همین خط و سیر و به همین جهت که مردم برآنند،

جوش کن و جاری شو.

(( و افیضوا من حیث افاض الناس ))

----------------------------------------------------

مراسم پر فیض زیارت عاشورا امشب

(شنبه 86/10/28 ساعت ۲۰:۳۰ )

منزل آقای ایمان زنده بودی

منتظر قدوم سبز شما هستیم.