اگر از بالاتر از خود پیشی بگیرید

هلاک می شوید

و اگر عقب بیفتید

 سردرگم خواهید ماند.

                                                                                       دکتر شریعتی