علی آقا سلیمانی این چتد روزه سخت مشغول آماده کردن نشریه وصال می باشد.

دیشب ۱۴/۱۱/۸۶ دیدم که ایشون با کمک عده ای دیگه از دوستان دارن مطالب رو جمع آوری میکنن تا هر چه زودتر  نشریه به مراحل تایپ و صفحه آرایی برسه. منم چند تا مطلب بهش دادم تا اگه صلاح دونست در نشریه چاپ کنه. تا ساعت ۲۳:۳۰ مطلبها رو بهش رسوندم و دیدم که به کمک آقایان صابردشتی- یزدان پناه دارن زحمت کارها رو میکشن.

براشون آرزوی موفقیت و تا شماره جدید نشریه وصال لحظه شماری می کنیم.