بدون هيچ مقدمه ای گزارش تصويری اين جشن را ببينيد.

از همت يک شبانه روزی بچه های مسجد در برگزاری جشن تشکر می نماييم.

 

داربست نصب شده در خيابان مطهري و پذيرايي از حدود 2000نفب

 

عباس اميني كل خيابان مطهري را يك تنه بند آورده بود