عکاس:  سید عباس هاشمی- بوشهر ۲۲/۱۱/۸۶

با تشکر از آقای اسماعیل انصاری

عکس۱        عکس۲       عکس ۳        عکس۴        عکس۵        عکس۶

عکس۷       عکس ۸      عکس ۹    عکس۱۰       عکس۱۱     عکس۱۲      عکس ۱۳

عکس۱۴      عکس۱۵