اولین جلسه شورایان کوی شهید مدرس برگزار گردید. در این جلسه که در

 روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۸۶ با حضور همه اعضا برگزار گردید بعد از ارائه نظرات و یشنهادات

 افراد، صورتجلسه ای تنظیم و افراد به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای اردشیر تارات  ( رئیس )

۲- آقای سید ماشاءا...علوی ( نائب رئیس )

۳-آقای باقرصابری ( منشی اول )

۴- آقای سید عباس هاشمی ( منشی دوم )

۵- آقای ایمان زنده بودی ( خزانه دار )