از پرونده خاطرات

شکار۱                             شکار۲                       شکار ۳  

  شکار ۴                            شکار  ۵   

            شکار   ۶                           شکار ۷                       شکار  ۸  

                             شکا ر ۹                           شکار ۱۰