دیشب ۲۷/۱/۸۷ جلسه ای در مسجد برگزار شد. در این جلسه که از ساعت ۲۱ تا ۱ بامداد ادامه داشت؛ اکثر دست اندرکاران در امر مسجد حضور داشتند. موضوع بحث جلسه ؛ در باب نقاط قوت و ضعف عزیزان در برنامه های مسجد بود. از کانون قرآن تا کانون فرهنگی و ورزش که خود جلسه ای دیگر راطلبید. ایرادات گفته شد؛ پیشنهادات ارائه شد ؛ و به نحو بسیار شایسته ای دوستان به نقد یکدیگر پرداختند.
در بین جلسه نیز به مدت ۵ دقیقه تنفس داده شد که خیلی بجا بود. در پایان جلسه نیز همگی از بابت صحبتها از هم عذرخواهی و به روبوسی یکدیگر پرداختند.
خوشحالم از این که در جلسه ای که به مدت ۴ ساعت بطول انجامید و خستگی در چهره ها نیز نمایان بود ؛ بچه ها با حوصله و سعه صدر تحمل نمودند و با خیر و خوشی به پایان رسید.


موضوعات مورد بحث جلسه:
رعایت احترام به یکدیگر و مشورت در کارها - تیم فوتبال مسجد- کانون قرآن- کانون فرهنگی - مسئولین ورزش -  نماز جماعت - و برنامه های اجرایی دیگر.


عکسهای جلسه نیز در فرصتی دیگر قرار خواهیم داد.