/ 3 نظر / 16 بازدید
محفوظ

از کی تا حالا ایمان مجری شده و ما خبر نداریم؟ اون بچه کیه داره ساندویچ می خوره؟

به تو چه

حالا يادی از عبدالرضا مد کنيد[گریه

خپلو نامرد ایقدر اختلاس بست نی باید عکس خودت رو بزاری که در حال شمردن پولهای اختلاسی ما هسی وو رو ریش ما میخندی نیشتو ببند در ضمن شتر در خواب بیند پنبه دانه عبالرضا تارات بدبخت می چقدر پول تو حسابت داشت که زدی کشتیش حالا ما که دیگه جای خود داریم فکر کنم جسدمون هم تحویل خونوادمون ندی البته مو تا خوم با دست خوم کفنت سیچه کفن اختلاسگر که کفن نمیخواد تا زنده بگورت نکنم ولت نمیکنم حالا اگه جرات داری در مورد پول حرف بزن خپل ایی پولا خوردن نداره ایهالناس یکی سی ایی بگه