جلسه شورای پایگاه

اولین جلسه شورای پایگاه با فرمانده جدید برگزار شد. جلسه روز چهارشنبه ۲۸/۲/۸۷ در محل پایگاه برگزار گردید. در ابتدا اعضاء شورا به معرفی خود پرداختند و عمده فعالیتهای خود را شرح دادند. سپس فرمانده محترم پایگاه ِ با گفتن خیرمقدم به حضار ِ پیشنهادها و طرح های خود را ارائه نمودند. در پایان نیز با پذیرایی جلسه خاتمه یافت.

حاشیه جلسه:
شروع جلسه راس ساعت ۲۱۳۰ بود که آقایانی که دور حاضر شدند ِ مدت تاخیر  آنها منظور می شد.
برای پذیرایی یکهو ۶ نفر از جا بلند شدند جهت خدمتِ که با تذکر فرمانده پایگاه ِ ۳ نفر آنان به جای خود بازگشتند!!!
خواب آلودگی ۳ نفر از دوستانمان خیلی دیدنی بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید