فوائد طبی حرکات نماز

    2rqgfoh.jpg
  این مطلب را با سخن دکتر الکسیس کارل آغاز مى کنیم ، آنجا که درباره فواید طبى نماز مى گوید:نتایج نماز و نیایش را با علم نیز مى توان دریافت ،زیرا نماز و نیایش نه تنها به روى حالات عاطفى بلکه روى کیفیات بدنى نیز اثر مى کندو گاهى در چند لحظه یا چند روز بیمارى جسمى را بهبود   مى بخشد.

این کشفیات هر چقدرهم که غیر قابل درک باشند، بایستى به واقعیتشان معترف شد. دفتر مشاهدات طبى لوردبیش از 200 مورد درمان فورى و غیر قابل تردید سل ریوى و عفونت کلیه و سرطان و امراض بدنى دیگر را ضبط کرده است .اما حرکات نماز، چنانکه امروزه ثابت گردیده ، تکرارقیام و قعود در نماز بهترین وسیله اى است که سرعت گردش خون را افزایش داده و از اینرو نماز را یکى از عوامل موثر در به کار انداختن جهاز هاضمه دانسته اند که راهاشتها و میل به غذا را نیز هموار مى سازد.

و جالب این است که اوقات نماز و مواقعهضم غذا کاملا مناسب و هماهنگ بوده و چنانکه ملاحظه مى نماییم ، در این امر حکمت عجیبى به کار برده شده است...به این ترتیب که وقت نماز صبح پیش از شروع بهغذاى صبحانه بوده ، و ظهر قبل از آنکه انسان به نهار بپردازد و عصر یا همان وقت کههضم غذا آغاز شده ...و به هنگام غروب یا موقعى که انسان بین دو وعده نهار و شامقرار دارد. و به همین ترتیب موقع عشا که هضم غذا تازه شروع گردیده است ...

طب جدیداین موضوع را ثابت کرده و مدلل ساخته که نماز بهترین وسیله اى است که از بالا رفتنفشار خون جلوگیرى کرده و در حفظ تعادل آن اثر بسزایى خواهد داشت . آرى طبق نظریهپزشکان چنانچه در اداى نماز مراقبت و محافظت به عمل آمده و حرکات موزون آن به آرامىو طمانینه که از شرایط صحت آن است ، توام باشد، ثابت و مسلم گردیده که از بسیارىبیماریهاى ناشى از فشار خون جلوگیرى خواهد کرد...

و این خود اثرى آنى و فورى بر قلبگذاشته و از ضربان تند و سریع آن مانع خواهد شدمجله ریدرز دایچست مى نویسد: بر اساس تحقیقات معلوم شده است افرادى که بطور مرتب به عبادتگاه مى روند،در برابر بسیارى از بیماریها نظیر: فشار خون ، بیماریهایى قلبى ، سل و سرطانهاى ناحیه گردن مصونیت دارند.

دکتر ادوین فردریک پاورز، استاد امراض عصبى در ایالاتمتحده آمریکا مى گوید: علم طب در دنیاى کنونى از بسیارى از رموز و اسرار بیمارىها به طرز معجزه آسایى پرده برداشته است . با این وصف هنوز هم هزاران بیمارى و مرضباقى است که بزرگترین اطباء هوشمند و نوابغ پزشکى کمترین بارقه امیدى به کشف ومعالجه آنها به دست نیاورده اند. اما بررسى و دقت در مطالعات این اطباء و نوابغ ایننکته را روشن مى سازد که اغلب آنها این نظریه را تایید نموده و اعتقاد پیدا کردهاند که در میان معجزات فراوانى که براى نماز شمرده اند، یکى اعاده صحت و تندرستى روحى و شفاى کلیه بیماریهایى است که مداوا شده و کلیه روشهاى پزشکى در برابر آنهاعاجز مانده است.

یک جراح مصرى  با یک سرى تحقیقات گسترده اعلام داشت:نماز بهترین درمان براى بیماران مبتلا به جابجایى غضروفهاى ستون فقرات است. دکتر الزیات استاد دانشگاه نوادا در آمریکا پس از مطالعه بر روى چهل بیمار گفت: حرکت هاى ناشى از پنج بار نماز درروز مى تواند عمل جراحى ناشى از بیمارى مذکور را در مدت یک هفته بهبود بخشد.

اینپزشک مصرى به بیماران جراحى شده خود توصیه کرده است که بلافاصله پس از عمل جراحى حرکت کرده و به مدت یک هفته روزى پنج بار حرکات نماز را به جاى آورند و این حرکاترا در هر صورت تا پایان عمر ادامه دهند. همچنین یک دانشمند آمریکایى در کتابى کهبه تازگى بنامبیماریهاى فقراتمنتشر ساخته ، گفته هاىاین پزشک مصرى را تایید کرده و به بیماران خود نیز سفارش کرده است که روزانه پنجنوبت حرکاتىشبیه نماز مسلمانانانجام دهند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
هومن

بهتر است نماز را برای نزدیکی به خدا بخوانیم و برای سلامتی جسم هم ورزش کنیم. همین کشف های بی معنی است که اسلام را به این روز انداخته است.