دانستنيهای قرآن ۲

                                                            بخش دوم

1-       وحی تکوینی به آسمان و زمین به چه معروف است؟    تسخیر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-      کدام آیه در قرآن بیانگر اقسام وحی بر پیامبران بوده است؟  سوره شوری 51

3-      چهار اصطلاح قرآنی که مترادف با وحی است اشاره کنید.

       تکلیم (سخن گفتن خدا با پیامبر خود)

       القاء (پیام افکندن به قلب پیامبر از طرف خدا)

      انزال (نزول دفعی کتاب آسمانی بر پیامبر)

      تنزیل (نزول تدریجی کتاب آسمانی بر پیامبر)

4-      نزول دفعی در چه ماه و شبی بوده است؟  ماه رمضان و شب قدر

5-      نزول تدریجی از چه شبی آغاز گردید؟  مقارن بعثت پیامبر و در ماه رجب

6-      اولین آیه نازله بر پیامبر چه آیاتی بوده است؟  آیه سوره علق

7-      کلمه آیه در قرآن یعنی چه؟    معجزه-   علامت-   عبرت

8-      سید آیات قرآن در روایت پیامبر چه آیه ای است؟   آية الکرسی در سوره بقره

 

/ 0 نظر / 6 بازدید