کلاس قرآن جمعه گذشته همزمان بود با شب ميلاد امام حسن عسکری(ع). بحث کلاس در    هفته ای که گذشت بيشتر در مورد نظرات و انتقادات کسانی بود که از طريق وبلاگ ما را راهنمايی کرده بودند.

بعد از تلاوت آياتی از کلام ا... مجيد، انتقادات دوستان  بررسی گرديد که بيشتر وقت کلاس را بخود اختصاص داد. تحقيق اين هفته هم که قرار بود آقای فرهاد خليلی ارائه نمايد، به علت آماده نمودن، به عهده آقای زنده بودی قرار گرفت. آداب اجتماعی موضوع تحقيق بود که بصورت تستی بين عزيران تقسيم گرديد.

اولين جلسه شورای کانون قرآن با حضور آقايان محمد گورکی، کفاشان، زنده بودی، دهقانی، خليلی ، ياری، و عده ای ديگر از دوستان تشکيل گرديد. محور بحث جلسه در مورد طرح تلاوت نور و همچنين نحوه تشکيل کلاس بود که انشاءا... با همکاری هم بتوانيم زمينه های پيشرفت بيشتری را فراهم کنيم.

يک بار ديگر از همه دوستانی که در اين وبلاگ با نظرات خود ما را ياری می کنند تشکر و قدردانی می کنيم. 

/ 0 نظر / 7 بازدید