عشق ورزيدن

 روزي مردي عقربي را ديد که درون آب دست و پا ميزند او تصميم گرفت عقرب را نجات دهد اما عقرب      انگشت او را نيش زد .
مرد باز هم سعي کرد تا عقرب را
از آب بيرون بياورد اما عقرب بار ديگر او را نيش زد . رهگذري او را  پرسيد : براي چه عقربي را که نيش مي زند نجات ميدهي ؟

مرد پاسخ داد : اين طبيعت عقرباست که نيش بزند ولي طبيعت من اين است که عشق بورزم .چرا بايد مانع عشق ورزيدنشوم فقط به اين دليل که عقرب طبيعتا نيش ميزند ؟؟


عشق ورزيدن را متوقف نساز . لطف و مهرباني خود را دريغ نکن .حتي اگر ديگران تو را بيازارند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 3 بازدید